• Nye moglegheitsrom i koronatid? 

      Våge, Sissel Johanne Fylkesnes (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgåva set søkjelyset på korleis diakonane i Den norske kyrkje erfarer moglegheitsrom i profesjonspraksisen. I Plan for diakoni og vedtak i sentrale organ verkar Den norske kyrkja å plassera diakonien og ...