Show simple item record

dc.contributor.authorLillenes, Torgeir
dc.date.accessioned2019-08-26T10:41:00Z
dc.date.available2019-08-26T10:41:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610975
dc.description.abstractDenne avhandlingens forskningsspørsmål er hvordan Johannesevangeliet har brukt profeten Sakarja. Jeg har gjort en analyse av Joh 2,16; 7,38; 12,15 og 19,37 og deres kontekst, hvor Sak 9,9; 12,10; 14,8 og 14,21 er sitert eller alludert til. Til dette har jeg ført frem en tese om at Johannesevangeliet har brukt og dannet et motivkompleks bestående av vann, lys, tempel, løvhyttefest og Ånd for å bekrefte og legitimere hvem Jesus er. Jeg har brukt teori om intertekstualitet for å forankre arbeidet i eksisterende materiale. Inn-holdet er hentet fra ulike bidragsytere, blant annet Hays, Litwak, Powell og Foster. Jeg har samtidig vært bevisst på utfordringene som følger arbeid med intertekstualitet, spesielt vedrø-rende hvor mening skapes, og at spørsmålet vedrørende forfatteres intensjon og hensikt er vanskelig å kunne si noe sikkert om. Jeg er overbevist om at vi kan arbeide på fruktbare måter ved et utgangspunkt der mening skapes i et samspill mellom tekst, forfatter og leser. Jeg har brukt en tradisjonell eksegetisk metode hvor jeg har teksten selv som startpunkt. Teks-ten er primærkilden som kan informere om hvordan Sakarja er blitt brukt. Derfor har jeg viet lite oppmerksomhet til historiske spørsmål som avfatning, forfatter og historisk kontekst. Jeg har samtidig sett tekstene jeg analyserer i lys av hverandre, som deler som går inn i en større helhet, og som er knyttet til hverandre både tematisk og teologisk. Jeg har følgende rekkeføl-ge på analysen min: Joh 12,15; 19,37; 7,38 og 2,16 for å la de sikre sitatene danne et grunnlag for bruk av Sakarja, og la dette kaste lys over de mer usikre stedene. Jeg har konkludert med at den generelle bruken av gammeltestamentlige skrifter i Johannese-vangeliet har den funksjon og hensikt å si noe om Jesu identitet, og at bruken ofte relateres til evangeliets uttalte hensikt (jf. Joh 20,31). Og at Johannes legitimerer og bekrefter hvem Jesus er, ved å bruke Sakarja. I tillegg sier jeg at det er meget sannsynlig at Sakarja er kilden til de fem motivene jeg argumenterer for, og at vi med rimelighet kan anta at evangeliet har dannet et motivkompleks av motiver fra Sak for å legitimere Jesu identitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectJohannesevangelietnb_NO
dc.subjectSakarjanb_NO
dc.subjectJesu identitetnb_NO
dc.titleProfeten Sakarja i Johannesevangeliet : en analyse av Johannesevangeliets bruk av Sakarja i dets presentasjon av Jesusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record