Show simple item record

dc.contributor.authorEikrem, Christina Marie
dc.date.accessioned2017-10-05T08:34:27Z
dc.date.available2017-10-05T08:34:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458613
dc.description.abstractI denne masteroppgaven starter jeg med å sette søkelyset på en mulig utfordring i det norske samfunn i dag; nemlig en religiøs analfabetisme og berøringsangst for religion som resulterer i manglende eller dårlig samtale om religion. Jeg argumenterer for at det er et stort samfunnsproblem dersom det eksisterer et gap mellom en del menneskers religiøse virkelighet og behov, og en manglende vilje eller evne hos mange til å ta denne virkeligheten på alvor og komme disse behovene i møte. Jeg identifiserer så en utfordring knyttet til (manglende) religionskompetanse hos ansatte på asylmottak i Norge i møte med asylsøkere med ulik religiøs tilknytning som marginalisert og sårbar gruppe. Dette leder meg til følgende problemstilling; Hva kjennetegner religionskompetansen til ansatte på asylmottak i Norge? For å svare på problemstillingen har jeg gjort en empirisk undersøkelse med semistrukturerte kvalitative forskningsintervju som metode. Ti intervjuer av ansatte på fire ulike asylmottak i Norge er blitt utført. Med en hovedsakelig deduktiv tilnærming tar jeg utgangspunkt i Adam Dinhams rammeverk for religionskompetanse for å undersøke de ansattes kategorisering av, holdninger til og kunnskap om religion. Gjennom et samspill mellom empiri og teori gjør jeg analyser av disse hovedkategoriene, og kommer da frem til underkategorier. Ved å vektlegge hovedtendenser og sentrale variasjoner ved underkategoriene konstruerer jeg så tre idealtyper for ferdighet som intervjupersonene i mitt datamateriale kan ligge tett eller mindre tett opptil: unnvikende, problemorientert og dialogfokusert religionskompetanse. De utarbeidede religionskompetansetypene blir dermed svaret på problemstillingen over. Disse blir så gjort til gjenstand for drøfting opp mot den konteksten de står i. Hensikten for religionskompetansen forstår jeg i denne konteksten som å være god praksis hos de ansatte i møte med religion. Jeg drøfter dermed styrker og svakheter med religionskompetansetypene for god praksis hos ansatte på asylmottak. Jeg konkluderer med at unnvikende og problemorientert religionskompetanse fremstår mindre gunstige i en asylmottakskontekst sammenlignet med en dialogfokusert religionskompetanse. Denne konklusjonen mener jeg imidlertid kun er gyldig under visse forutsetninger som blir tatt høyde for. I et avsluttende utblikk argumenterer jeg for at mine funn fremstår som relevante, men også har sine begrensninger, både for å bedre praksis på asylmottaksnivå, i sammenliknbare kontekster på samfunnsnivå, samt på politisk nivå i møte med UDIs kompetansehevingsplan og retningslinjer. Den bedrede praksisen kan bli resultatet av å fremme en ferdighet som både inkluderer god kategorisering av religion og den konteksten den står i, åpne holdninger til religion, samt kunnskap om religion som noe person- og kontekstspesifikt. Dermed åpnes muligheten for å oppnå det som er en av hensiktene for god religionskompetanse, nemlig å bevege seg bort fra berøringsangst og religiøs analfabetisme og i retning god kvalitetssamtale om religion.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectreligionskompetansenb_NO
dc.subjectasylmottaknb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.titleLet’s talk about religion! En kvalitativ studie av religionskompetanse hos ansatte på asylmottak i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record