Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Ann-Kristin Halle
dc.date.accessioned2017-07-04T10:47:54Z
dc.date.available2017-07-04T10:47:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447722
dc.description.abstractKunnskapsprosesser i kirkestaben er denne avhandlingens særskilte interesseområde. Med en problemstilling som spør Hvordan foregår kunnskapsdeling og organisatoriske lærings-prosesser i kirkestab? går den inn i de dynamiske prosessene rundt hvordan kunnskap skapes i og mellom oss. Tre forskningsspørsmål er utarbeidet for å finne svar på problemstillingen: - Hva åpner/lukker for kunnskapsprosesser? - Hva er forholdet mellom kunnskapsprosesser og mål for menighetens arbeid? - Hva er forholdet mellom kunnskapsprosessene og profesjonenes identitet? Som teorigrunnlag har jeg valgt Nonaka og Takeuchis teori om SEKI-modellen, en kunn-skapsutviklende spiral, som fokuserer på kunnskapsoverføring i organisasjoner (1995). Deres kontekstavhengige forståelse av kunnskapsbegrepet, har i seg en prosessuell rasjonalitet som fungerer godt sammen med problemstillingen. Teorien gjør den kunnskapshjelpende konteks-ten, ba, essensiell, hvor omsorgens dimensjoner blir sentrale. Avhandlingen har en kvalitativ tilnærming til det å undersøke kunnskapsprosessene som fenomen, og er skrevet i rammen av en singlecasestudie. Jeg har observert fire stabsmøter i én kirkestab; en stab bestående av tre prestestillinger, en trosopplærer, kantor, kirketjener og undervisningsleder som møter fast på stabsmøtene. Menigheten har 13.000 medlemmer. Alle møtene ble tatt opp på lydopptak, og ble transkribert ordrett ut til det materialet som ligger som grunn for analysen. I etterkant av observasjonen sendte jeg ut et spørreskjema for å få mer utdypende informasjon om noen temaer. De viktigste funnene i studien er at i en omsorgsbasert stabskultur ligger det godt til rette for læring i organisasjonen. Ved å samhandle, sosialiseres staben inn i en felles forståelse av hva de bygger sammen. Denne prosessen er ikke avhengig av at det er definert tydelige mål. Pro-fesjonsidentitet kan bidra til en fellesskapsorientert kultur, hvis fokuset er på hva faggruppene skal skape sammen. For å få kunnskapsprosessene til å bli en del av organisasjonens læring, kan en tydeligere målformulerende prosess være hensiktsmessig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlæringskulturnb_NO
dc.subjectorganisasjonskulturnb_NO
dc.subjectkirkennb_NO
dc.subjectstabskulturnb_NO
dc.titleOm læringskultur i kirkestab : hvordan foregår kunnskapsdeling og organisatoriske læringsprosesser i kirkestab?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel