Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Lars Brede
dc.date.accessioned2021-08-18T10:59:10Z
dc.date.available2021-08-18T10:59:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770080
dc.description.abstractDenne studien tar utgangspunkt i å undersøke hvordan lærere i KRLE opplever prosessene rundt implementeringen av det nye læreplanverket kalt fagfornyelsen. Studiens problemstilling lyder slik; Hvordan opplever lærere i KRLE-faget prosessene rundt implementeringen av fagfornyelsen underveis i prosessen? For å besvare denne problemstillingen har jeg utformet to forskningsspørsmål: 1) Har lærere i KRLE opplevd å være involvert i prosessen underveis i implementeringen av fagfornyelsen? Og 2) På hvilken måte er forståelsen av fagplanen i KRLE-faget ulik blant lærere underveis i implementeringen av fagfornyelsen? Studiens teoretiske grunnlag er relevant litteratur om læreplaner og implementeringsprosesser i skolen. Studiens metodiske grunnlag er kvalitative dybdeintervjuer med fire lærere i KRLE på 8. og 9. trinn. Hensikten med studien er å gi ett innblikk i hvordan lærerne opplever implementeringsprosessen av fagfornyelsen. Studiens hovedfunn viser at informantene stort sett er fornøyde med endringene som kommer med den nye lærerplanen. De opplever større frihet i arbeidshverdagen, samtidig som at de opplever et større ansvar. Studiens funn viser at informantene opplever stor grad av involvering underveis i implementeringsprosessen. Samtidig uttaler flere av informantene at implementeringsarbeidet opplevdes bedre før den offisielle innføringen av fagfornyelsen. Jeg argumenterer for at kontinuerlig oppfølgingsarbeid av lærere, også videre frem i tid, er viktig for realiseringen av fagfornyelsens intensjoner. Studiens hovedfunn viser også at fagplanen i KRLE blir forstått ulikt på noen områder av informantene. Særlig hvilke religioner man kommer til å undervise i med den nye læreplanen blir forstått ulikt av informantene. Flere av informantene utrykker bekymringer for hvordan eksamen vil bli med fagfornyelsen, fordi de åpne kompetansemålene i faget vil gjøre det utfordrende å skrive rapporter til muntlig eksamen. Studiens funn viser også at informantene er uenige i kravet om at halvparten av undervisningen skal være om kristendommen. Likevel utrykker flere informanter at det er lettere å oppfylle kravet med fagfornyelsen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfagfornyelseen_US
dc.subjectKRLE-fageten_US
dc.titleImplementeringen av fagfornyelsen : en kvalitativ studie av et utvalg KRLE-læreres opplevelser av prosessene rundt implementeringen av fagfornyelsenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber95en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record