Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorExner, Sabine
dc.date.accessioned2019-08-27T09:27:57Z
dc.date.available2019-08-27T09:27:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611144
dc.description.abstractTemaet i denne avhandlinga er korleis ungdomar opplever den kristne kulturarven i Noreg i dag. Den kristne kulturarven er eit mykje brukt omgrep i den aktuelle samfunnsdebatten. Eg har inntrykk av at den til tider blir brukt til andre formål enn å fremje den kristne arven. Difor ville eg undersøkje kva gjenklang omgrepet har i befolkninga. Det falt naturleg for meg som lærar å undersøkje ungdomar sitt syn på den kristne kulturarven. Eg har valt ei kvalitativ metodisk tilnærming og basert forskinga på intervjusamtalar med seks ungdomar som informantar. Desse er skuleelevar mellom 18 og 23 år og har bakgrunn frå forskjellige land. Etter intervjua blei samtalane transkriberte, koda og kategoriserte for så å bli drøfta i lys av analytiske perspektiv. Hovudfunna var til dels venta, til dels overraskande. Informantane viser ikkje stor begeistring for den kristne kulturarven, men tar den heller for gitt. Dei har eit relativt svakt reisskapsapparat til å tolke samfunnets kulturytringar. I synet på den offentlege rolla til den kristne kulturarven er informantane delte, men stort sett er dei fornøgde med korleis religion og religiøsitet presenterer seg i skule og samfunn. Dei ønsker seg ikkje fleire kristne tradisjonar og synlege religiøse uttrykk i det offentlege, og tenkjer at kristendommen har mista sin samanbindande funksjon i samfunnet. Blant konklusjonane av denne studien er at skulen burde legge meir vekt på å gjere elevane bevisste på kva den kristne kulturarven betyr for deira identitet og for forståinga av samfunnet kring dei. I samfunnsdebatten er det ønskeleg at politikarar og samfunnsaktørar brukar omgrepet den kristne kulturarven med større omhug og gjer seg bevisste på kva dei legg i det. Abstract The topic of this thesis is how young adults experience the Christian cultural heritage in Norway today. The Christian cultural heritage is a commonly used concept in the current debate on social affairs. I have the impression that the concept at times is used for other purposes than the advancement of the Christian heritage. Hence, I wanted to research people’s response to and reflection on this matter. Being a teacher, it was natural for me to study the views of young adults on the Christian cultural heritage. I have chosen a qualitative method of research based on individual interviews with six young adults. These informants are students aged between 18 and 23 of different national backgrounds. After the interviews, the conversations were transcribed, coded and categorised to become subject to in-depth analysis. The main discoveries were partly expected, partly surprising. The informants did not show a lot of enthusiasm for the Christian cultural heritage, but rather took it for granted. Their toolkit for analysing the cultural manifestations of society is fairly weak. The informants are divided in their view on the public role of the Christian cultural heritage, yet are mainly satisfied with how religion and religiousness are in use at school and in society. They do not wish an increase of Christian traditions or visible religious manifestations in public life, and believe that Christianity has lost its unifying function in society. One of the he conclusions of this study is that schools ought to focus more on making students aware of the importance of the Christian cultural heritage for their identity and understanding of the society they live in. A second conclusion is that it is desirable that politicians and other participants in the debates on social affairs use the Christian cultural heritage more carefully and are conscious of how they use the concept.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectkristen kulturarvnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.titleDen kristne kulturarven frå ungdommens perspektiv – meir enn fridagar og julekos? : ein kvalitativ studie om den kristne kulturarvens betydning for ungdomar i dagens Noregnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152nb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel