• Praktisering av skriftemål blant ungdom. 

      Brakstad, Lynn (Master thesis, 2015-06-26)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie basert på semistrukturert intervju. Studien har en fenomenologisk tilnærming. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan skriftemålet praktiseres blant ungdom, i rammen av ...